Mer om Kimbers forskningsområde

Psykisk ohälsa är något som förr ansågs vara en företeelse endast vuxna kunde uppleva och som barn var förskonade från. Men med större insikt och förståelse för hur samhällets förändring och barns omgivning påverkar dem, har resultat påvisats att barn långt ner i åldrarna lider av psykisk ohälsa. Det har lett till att mycket forskning har skett inom detta område och en av de som varit ledande är Birgitta Kimber.

Birgitta Kimber har lång erfarenhet inom skolvärlden och är utbildad lärare och speciallärare. Hon är även utbildad beteendevetare, psykoterapeut och Med Dr. Det har medfört att Kimber skapat programmet SET, vilket står för Social och Emotionell träning. Tack vare grunden som lärare har Birgitta fokuserat på skolan och skapat läromedel för att förbättra skolklimatet och ge en bättre inlärningsmiljö där barnen får lära känna sig själva, sina reaktioner och få förståelse för andras agerande.

Studien SET

Själva studien SET är vad som kallas en kvasiexperimentell studie. Det innebär att två skolor utförde experimentet plus två kontrollskolor. Experimentskolorna hade två olika bakgrunder, en var i ett område som var mer belastat socialt, den andra från ett område med mindre social belastning. Lärarna utbildades i SET-programmet och fick kontinuerlig handledning. Under de två år som studien pågick hölls undervisning två gånger/vecka i skolår fem och en gång per vecka under skolår sex.

I maj år 2000 gjordes en så kallad baslinjemätning, vilket upprepades i majmånad under fem års tid. Här användes en rad olika instrument för att kunna mäta effekterna av studien och dessutom fick barnen svara på ett frågeformulär om rökning och droger, alkohol och mobbning. Några av de instrument som användes för mätningen var Ouvinen-Birgerstams “Jag tycker jag är”, Pearlins “Mastery”, Achenbachs “Youth Self Report” och Gresham and Elliots “Social Skills”

Vad blev då resultatet?

Vad studien kunde påvisa efter två år var positiva effekter vad gäller droger, mobbning, alkohol, aggressivitet och sökandet efter uppmärksamhet. Det visade sig även att efter fem års mätning hade skoltrivseln ökat och en minskning i den inåtvända problematiken visades. När det gjordes en studie av de lärare som hade använt SET framkom det att de inte bara stärkts i sin yrkesroll utan även privat. Deras klassrumsklimat upplevdes även mer positivt.

I och med att SET lyfte frågor om alkohol och droger minskade användandet i yngre åldrar. Det var i och för sig inte ett syfte men en positiv effekt. Det visade sig också att de som var i riskzonen och som behövde hjälp var den grupp som tog till sig arbetsmetoden bäst. SET som arbetsmetod har kritiserats men resultaten var påfallande positiva för att motverka psykisk ohälsa bland barn och ungdomar.

Utbildning i SET

Utifrån studien och de resultat som påvisades har sedan Kimber hållit i utbildningar för blivande lärare och även skrivit en rad böcker som kan användas i undervisningen men även för att förbättra samarbetet med föräldrarna. Att föräldrarna är med ombord är oerhört viktigt för barnens utveckling och för att metoden ska fungera. En stor bidragande orsak för barns psykiska ohälsa är ofta hemmiljön och den vardag som barn lever i.

Kimber samarbetar inte bara med Örebro Universitet utan har även samarbeten med universitet i Europa. Tillsammans har de utvecklat RESCUR som är ett resilensmaterial. För att få till ett bättre och positivare samarbete med föräldrarna har Kimber även tagit fram “Föräldramöten med mening”, ett föräldraprogram som används i skolan, samt översatt och anpassat “Strengthening Families Program” som i den svenska versionen fått namnet “Föräldrakraft”. Det skedde på uppdrag av Socialdepartementet.

Kritik

SET har kritiserats och det har ibland kallats för en kopia av ett amerikanskt program. Det har även lyfts frågeställningar som att barn och ungdomar blir hjärntvättade och att själva metoden påstås få en sektliknande karaktär. I alla arbetsmetoder och forskning finns alltid kritiker. Vad som är givet är att SET och det som sker inom området med psykisk ohälsa befrämjas av evidensbaserade metoder som främjar positiva utvecklingar bland de yngre.

Sammanfattning

SET som program är inte ett kopierat amerikanskt program som många vill hävda. Det är svenskt men bygger givetvis på åratals forskning internationellt och då givetvis även från amerikanska forskare. Studien som gjordes med SET visade positiva effekter som att debuten i att använda droger och alkohol skedde i högre ålder. Det syntes också att de som verkligen behövde stöd var de som hade mest nytta av arbetet med SET.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *