Birgitta Kimbers arbete inom undervisning

Birgitta Kimber är en svensk författare som har forskat och skrivit flera böcker som fokuserar på ledarskap, förhållningssätt och SET, som står för Social och Emotionell träning. När studien om just SET genomfördes var det två utvalda skolor som utsågs i experimentet och här fick lärarna på skolorna i uppgift att anpassa SET-programmet i undervisningen och under hela två år lära ut SET en till två gånger i veckan.

Inom SET-programmet användes många frågor och diskussionspunkter som rörde ämnen likt alkohol, droger och rökning, samt mobbning. I resultatet efter studien kunde Birgitta Kimber sedan utläsa flera positiva förändringar gällande inställningen kring alkohol och droger. Även om just alkoholvanor eller liknande inte är huvudsyftet med SET gick det att se att allt färre ungdomar hade sin alkoholdebut i en tidig ålder. Kimber och lärarna kunde också utläsa att skoltrivseln ökade.

Läromedel av Kimber

Birgitta Kimber har hittills publicerat läromedelsböcker inom tre olika ämnen. Dessa går under namnen “Livsviktigt – SET” och består av tio elevböcker och tillhörande lärarhandledningar, “Livskunskap” som är läromedel för gymnasieungdomar och “RESCUR – jag vill, jag kan, jag törs”, som är både kopieringsunderlag och lärarhandledning som används för att främja barns förmåga att hantera förändringar och även fortsätta utvecklas. Detta läromedel är tänkt för barn som är i åldrarna 4-12 år.

Med en lång bakgrund inom både läroverket och som psykoterapeut, där Kimber bland annat arbetat som speciallärare, beteendevetare och legitimerad psykoterapeut, har Birgitta valt att inrikta sin kunskap på att lära ut sina metoder till olika skolor. Syftet med alla hennes metoder och all hennes forskning, är att förbättra skolhälsan och trivseln bland barn och ungdomar i en skolmiljö. Birgitta arbetar också med att undervisa och handleda föräldrar.

Mer om SET

SET-programmet, som är skapat av Birgitta Kimber, syftar främst på att förebygga psykisk ohälsa som bland annat rör aggressivitet, mobbning och att vilja söka uppmärksamhet. När lärare och pedagoger har fått utbildning inom metoden lärs den ut till barnen via bland annat praktiska övningar och förhållningssätt. En av de viktigaste beståndsdelarna i metoden är att eleverna ska lära sig att stärka och respektera både sig själva och sina klasskamrater.

För att barnen ska bli bättre på att lyssna och respektera varandra används olika metoder där alla får chansen att förstå sina känslor, hur de ska hantera dem på ett hälsosamt sätt samtidigt som de står för de åsikter som de har och lär sig acceptera att alla tycker olika. När dessa aspekter får utryckas på ett sätt som inte bara är hälsosamt för individen, utan även för omgivningen, uppfylls de sociala och emotionella värdena.

Böcker för lärare

Förhållningssätt och ledarskap är en viktig fråga inom den svenska skolan idag, och både elever och lärare upplever skolans miljö som stökig och att det råder en brist på arbetsro. Det är i dessa fall en lärarens jobb att se till att just arbetsro finns, men för att kunna skapa detta krävs det särskilda metoder. Till exempel är det bevisat att många lyssnar på lärare som tar sig an en tydlig ledarroll.

Är du som lärare inte född med en naturlig ledarförmåga går denna att träna upp. I Birgitta Kimbers bok “Lyckan som lärare” har du som pedagog flera verktyg som du kan använda för att skapa ordning i klassrummet, se till att alla elever trivs och får göra sig hörda samt skapa en god arbetsmiljö för alla inblandande. Detta ger de ultimata förutsättningarna för både lärare och elever att trivas och utvecklas.

Åsikter om metoderna

Det har skrivits mycket om Birgitta Kimbers metoder i medierna under åren, SET-metoden har till exempel liknats med en sekt där barnen som deltar riskerar att bli hjärntvättade eller dra på sig men för livet. Detta har många av de lärare och pedagoger som har använt och anpassat metoden i sina klassrum förnekat, och menar istället att de sett tydliga positiva resultat i både arbetsmiljön och i barnens välmående.

Sammanfattning

När det kommer till de verk som Birgitta Kimber har skapat i undervisningssyften finns det mycket material att gå på samt att hämta inspiration från. En av hennes mer kända metoder är den så kallade SET-metoden som har använts av flera skolor i Sverige och har visat goda resultat men även fått motta konstruktiv kritik. Om du vill lära dig mer om arbetsmiljön i skolan och din ledarskapsförmåga som lärare ska du kolla in Kimbers böcker!

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *