Böcker skrivna av Kimber

Birgitta Kimber är en kvinna med flera imponerande titlar, hon är utbildad lärare, speciallärare, beteendevetare, legitimerad psykoterapeut samt Medicine Doktor. Birgitta är skapare av SET; ett särskilt program som ofta används inom skolan och som syftar till att förebygga psykisk ohälsa. Hon arbetar med handledning i framförallt evidensbaserade metoder i skolan, som visat sig vara extra effektiva när det gäller att främja en positiv utveckling hos barn och unga.

Några av Birgitta Kimbers publikationer används som kurslitteratur på psykologprogrammet på Örebro universitet, där hon även undervisat i prevention inom samma program. Birgitta har också varit talare på olika internationella konferenser samt agerat recensent för olika forskningstidskrifter. Själv har hon skrivit ett antal böcker och läromedel, samt ett antal vetenskapliga publikationer på svenska och på engelska. En av de publikationer som är skriven på svenska heter “Föräldrastöd i Sverige – Föräldrakraft som exempel”.

”Älskade förbannade tonåring”

2009 gavs Kimbers bok ”Älskade förbannade tonåring” ut första gången, och hösten 2018 kommer en uppdaterad och utökad version. Boken tar upp den många gånger slitsamma tonårstiden och de krav den ställer på föräldraskapet. I boken utgår Kimber från vardagsnära situationer; tonåringar som inte längre vill prata, som vägrar hjälpa till hemma, som hela tiden bråkar med syskon, som stänger in sig i sitt rum och så vidare.

Samma år som “Älskade förbannade tonåring” först kom ut, 2009, kom också Kimbers bok “Meningsfulla föräldramöten” ut. Den har sin utgångspunkt i SET, som står för Social och Emotionell Träning. I boken får läsaren tips på föräldramöten med tio olika teman, alla lika tydliga och meningsfulla i syfte att skapa en plattform där såväl hem som skola kan utvecklas och växa i positiv riktning. En riktning som är tydlig och stimulerande för alla inblandade.

Böcker för skolpersonal

Kimber har skrivit flera böcker särskilt riktade till skolpersonal som önskar arbeta med exempelvis ledarskap i klassrummet, emotionell intelligens samt social träning. Titlarna “Lyckas som lärare: förhållningssätt och ledarskap i klassrummet”, “SET Social och emotionell träning: en introduktion” och “EQ – livsnödvändig kompetens” kan närmast beskrivas som en introduktion, handledningsmaterial alternativt guider med praktiska övningar för EQ-arbete, vars syfte är att utveckla såväl den sociala som den emotionella kompetensen hos elever från förskoleklass till gymnasiet.

Social och emotionell träning (SET) handlar om att stärka ett antal skyddande faktorer på individ-, grupp- samt skolnivå. Några av dessa faktorer är bland annat problemlösning, konflikthantering, hantering av starka känslor, tolkning av bilder, att läsa av andra människor, stå emot grupptryck, samarbete och kommunikation samt stresshantering. Programmet sträcker sig ända från förskoleklass upp till år nio och målet är att man ska arbeta med SET mellan 60-90 minuter per vecka, beroende på elevernas ålder.

Lärarens ledarroll

Den som förväntas skapa arbetsro i klassrummet är läraren. Det finns mycket skrivet om vad som anses vara effektiva metoder för att skapa lugn och ro i skolan som helhet, och arbetsro i klassrummet i synnerhet. Kimber menar att alla lärare kan träna upp sin ledarförmåga, om de vågar pröva saker de inte prövat tidigare. Hennes bok “Lyckas som lärare” bygger på forskning och är tänkt att hjälpa lärare skapa lugn och ro i klassrummet.

I boken lyfter Kimber fram lärarens förmåga att skapa en inlärningsfrämjande miljö, som ger trygga, glada elever. Utgångspunkten är att skapa ett klimat som möjliggör för alla elever att lära utifrån sin egen förmåga. Det viktigaste, enligt Kimber, är att skapa ett tillåtande gruppklimat i vilket alla elever respekterar olikheter samtidigt som de själva känner sig sedda och hörda. Kimber betonar också vikten av att agera, till skillnad från att bara reagera.

Läromedel

Kimbers läromedel “Livsviktigt- SET”, “Livskunskap, läromedel för gymnasiet med tillhörande lärarhandledning” samt “RESCUR – Jag vill, jag kan, jag törs” innehåller bland annat elevböcker för varje skolår, lärarhandledningar, SET storböcker och diverse kopieringsunderlag. Läromedlet “Livsviktigt” ger dessutom lärare och övrig skolpersonal viktig beredskap i att hantera problem med bland annat nedstämdhet, mobbning och våld. Såväl böcker som lärarhandledningar finns för åldrarna F-6, det vill säga från förskoleklass till skolår 6.

Att stärka barns resiliens

Ett annat viktigt pedagogiskt material som givits ut i samarbete med Birgitta Kimber, är “RESCUR: JAG VILL, JAG KAN, JAG TÖRS!” Materialet syftar till att stärka barns resiliens; att lära dem hantera förändringar och att ge dem verktyg så att de kan fortsätta utvecklas genom att hantera svåra situationer som kan uppstå i vardagen. Barn som upplevt någon form av utsatthet såsom krig, flykt, missbruksproblem, våld och/eller psykisk ohälsa gagnas särskilt av att lära sig detta.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *