Forskaren och författaren Birgitta Kimber

Förutom att vara författare och doktorand är Birgitta Kimber dessutom utbildad psykoterapeut och speciallärare, och arbetar bland annat själv med att utbilda lärare i förhållningssätt och ledarskap i klassrummet. Mest känd är hon kanske för sin metod med arbetet kring social och emotionell träning, som förkortas SET, som flitigt och framgångsrikt används i många av Sveriges skolor sedan en lång tid tillbaka. SET handlar förenklat om att lära sig uppleva, värdera samt uttrycka olika känslor.

Enligt Kimber finns det tre saker som är extra viktiga för att kunna ta in information och omvandla den till kunskap: förmågan att samspela med andra, kunna hantera känslor samt att känna trygghet och arbetsro. Birgittas engagemang och kunskap inom området uppstod när hon själv arbetade som speciallärare och såg hur elevernas psykiska hälsa stadigt försämrades. Genom SET-metoden går det att systematiskt lära sina elever att hantera känslor och eventuella problem.

Birgitta Kimber – en närmare presentation

Birgitta är utbildad lärare, speciallärare, beteendevetare, doktor och psykoterapeut. Hon har skrivit flera böcker, handledningar, gjort ett antal översättningar och givit ut flera vetenskapliga publikationer både på svenska och engelska. Hon har översatt och anpassat det amerikanska föräldraskaps- och familjestärkande programmet för högrisk- och övriga familjer ”Strengthening Families Program” (på svenska “Föräldrakraft”). Hon ligger bakom boken “Föräldramöten med mening”, vars syfte är att ge konkreta tips och råd på tema för föräldramöten och olika samverkansprojekt.

Vidare arbetar Birgitta med att handleda och utbilda, hon har deltagit i flera olika program som producerats av utbildningsprogrammet UR som handlat om läromedlet SET samt ledarskap i klassrummet. I programserien “Uppdrag hälsa” coachar och vägleder Birgitta skolledare och lärare i SET, samt i samarbete mellan hem och skola och i ledarskap. Hon har vid upprepade tillfällen talat på internationella konferenser och agerat recensent åt ett antal olika forskningstidskrifter.

Föreläsningar och kurser

Kimber föreläser ofta om SET och berättar då om teorin bakom programmet, samt om olika metoder och förhållningssätt. Främst handlar det som ledarskapet i klassrummet. Hon ger också föreläsningar i ämnet föräldraskap, och även här är det de grundläggande teorierna om föräldrastöd som är i fokus. Då många av hennes föreläsningar handlar om förhållningssätt och metoder för undervisning kan de slås ihop till en enda föreläsning som Kimber då kallar “Skolan som arena för prevention”.

Läromedlet SET fick mycket kritik i media när det först kom ut, men blev trots det ett populärt undervisningsmaterial i många skolor relativt snabbt. Idén till läromedlet sprang ur ursprungsmetoden SET, och är enligt Kimber och Petersson förankrat i såväl styrdokument som i aktuell forskning. Hur det förankrats är dock något oklart, och skolans styrdokument nämns endast vid ett fåtal tillfällen i boken. Många hävdar också att det saknas tydliga hänvisningar till gällande läroplan.

Längre utbildningar

Utöver ovanstående föreläsningar håller Kimber även i utbildning inom “Det svåra samtalet”; en kurs som handlar om hur man pratar med föräldrar om svåra saker som rör deras barn. En något längre utbildning finns inom SET, där lärare kan utbilda sig till handledare i syfte att vidareutbilda andra lärare och övrig skolpersonal. Även “Ledarskap och förhållningssätt i klassrummet”, som främst riktar sig till EHT (Elevhälsan) och skolledare, syftar till vidareutbildning av övrig skolpersonal.

Tillsammans med en instruktör går det att skräddarsy exempelvis en inspirationskväll och/eller en studiedag och liknande. Lärare och skolledare som arbetat ett tag med SET-programmet kan behöva påfyllning och repetition för att behålla inspirationen och lusten att fortsätta med SET ute på skolorna runt om i Sverige. Man kan gå utbildning i bland annat SET i förskolan, Likabehandlingsplanen och SET, SET och skolledare, SET och mötet med föräldrar, SET och sex bland många fler inriktningar.

Programmet RESCUR

Programmet RESCUR, på svenska översatt till “Jag vill, jag kan, jag törs” är framtaget i samarbete mellan sex olika europeiska universitet, varav ett är Örebro universitet dit Kimber är anknuten som gästforskare på Institutionen för klinisk vetenskap. Olika länder hade ansvar för olika delar av programmet, Birgitta bearbetade, anpassade och skrev den del av materialet som Örebro universitet ansvarade för. Materialet kan användas av lärare som arbetar med åldrarna 4-12 år, samt av föräldrar.

Böcker om ledarskap i klassrummet

Tips på böcker: “Lyckas som lärare: förhållningssätt och ledarskap i klassrummet” skriven av Birgitta Kimber, “Pedagogiskt ledarskap: Om att skapa goda relationer i klassrummet” skriven av Elsebeth Jensen och Ole Løw, “Ledarskap i klassrummet: handbok för arbetsro och effektivt lärande” skriven av John Steinberg, ” Makt, känslor och ledarskap i klassrummet” skriven av Sofia Norberg och Bodil Wennberg, “Ledarstilar i klassrummet” skriven av Christer Stensmo, “Konstruktivt ledarskap i klassrummet och på skolan” skriven av Stefan Hertz

1 Comments

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *